Nuotolinio konsultavimo tvarka

PATVIRTINTA
direktoriaus
2022-04-29
įsakymu
Nr. ADA-1

NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB “Lotusmedica“ (toliau – Klinika) nuotolinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja registracijos nuotolinėms konsultacijoms bei nuotolinių konsultacijų teikimo ir dokumentavimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Nuotolinė konsultacija – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams, naudojant informacines ir komunikacines technologijas, kai paslaugas teikiantis specialistas ir pacientas nėra toje pačioje faktinėje vietoje.
2.2. Specialistas – Klinikoje pagal darbo sutartį dirbantis gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, teikiantis nuotolines konsultacijas.
2.3. Pacientas – asmuo, kuriam bus teikiama ar teikiama Nuotolinės konsultacija.
3. Jeigu Pacientas yra nepilnametis iki 16 metų, šiame Apraše numatytas Paciento teises ir pareigas jis įgyvendina per savo atstovą pagal įstatymą.
4. Nuotolines konsultacijas Klinikoje teikia gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių gydytojai psichiatrai, psichoterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, psichikos sveikatos slaugytojai, gydytojai asistentai.
5. Nuotolinės konsultacijos gali būti teikiamos su Paciento suderintu būdu, naudojant nuotolinio ryšio technologijas (telefonu arba kompiuterinių programų Microsoft Teams, Zoom, Skype ir pan. pagalba).

REGISTRACIJA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS

6. Nuotolinėms konsultacijoms Pacientai gali registruotis telefonu, el.paštu, ar kitomis ryšio priemonėmis (Skype, Viber, Messenger ir pan.) arba www.lotusmedica.lt internetinėje svetainėje (https://lotusmedica.lt/kontaktai/registracija-internetu/).
7. Registracijos metu Pacientas turi pateikti savo el. pašto adresą. Pacientas informuojamas, kad registracija Nuotolinei konsultacijai bus patvirtinta tik jam pasirašius sutikimo nuotolinei konsultacijai ir sutikimo asmens duomenų tvarkymui formą ir iš anksto sumokėjus Nuotolinės konsultacijos kainą. Pacientas privalo patvirtinti, kad sutinka el. paštu gauti sutikimo formą ir informaciją, reikalingą išankstiniam apmokėjimui.
8. Administratorius, paciento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia: 8.1. sutikimo nuotolinei konsultacijai formą,
8.2. sutikimo asmens duomenų tvarkymui formą,
8.3. standartinę informaciją, reikalingą išankstiniam apmokėjimui.
9. Registracija Nuotolinei konsultacijai patvirtinama, kai Pacientas el. paštu atsiunčia pasirašytas ir nuskanuotas arba pasirašytas el. parašu sutikimo formas, mokėjimo nurodymo, patvirtinančio išankstinį apmokėjimą už Nuotolinę konsultaciją, kopiją ir Pacientas su administratoriumi suderina Nuotolinės konsultacijos datą, laiką bei nuotolinio ryšio technologijas Nuotolinės konsultacijos teikimui.
10.Registracija pirmai konsultacijai galima tik techninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis Specialistui galimybę matyti Pacientą. Registracija pirmai Nuotolinei konsultacijai telefonu ar kitomis priemonėmis, neužtikrinančiomis Specialistui galimybės matyti pacientą, negalima.
11. Registracijos metu Pacientas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją, kurios prašo Klinika. Pacientas prisiima visišką atsakomybę bei bet kokias neigiamas pasekmes už neteisingų ar netikslių duomenų pateikimą Klinikai.

NUOTOLINĖS KONSULTACIJOS TEIKIMO TVARKA

12. Nuotolinės konsultacijos teikimui susisiekia Specialistas. Specialistas su Pacientu susisiekia sutartu laiku ir naudodamas su Pacientu suderintas nuotolinio ryšio technologijas. Pirma Nuotolinė konsultacija galima tik nuotolinio ryšio technologijomis, užtikrinančiomis Specialistui galimybę matyti Pacientą.
13. Pokalbiai tarp Pacientų ir Specialistų neįrašomi.
14.Susisiekus su Pacientu, Specialistas prisistato, nurodydamas Klinikos pavadinimą, vardą, pavardę ir profesinę kvalifikaciją.
15. Prieš pradėdamas teikti Nutolinę konsultaciją Specialistas turi patikrinti Paciento tapatybę:
15.1. Prieš teikdamas pirmą Nuotolinę konsultaciją Specialistas turi paprašyti per kamerą parodyti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Patikrinus Paciento tapatybę, Specialistas tai pažymi Paciento ambulatorinėje kortelėje.
15.2. Pakartotinės Nuotolinės konsultacijos metu, teikiamos techninėmis priemonėmis su vaizdu, Specialistas turi teisę prašyti Paciento pakartotinai parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu turi abejonių dėl Paciento tapatybės.
15.3. Jeigu pakartotinė Nuotolinė konsultacija teikiama telefonu, Paciento tapatybės nustatymui Specialistas privalo paklausti: Paciento vardo ir pavardės, gyvenamosios vietos adreso bei keturių paskutinių asmens kodo skaičių. Patikrinus Paciento tapatybę, Specialistas tai pažymi Paciento ambulatorinėje kortelėje.
16. Esant abejonių dėl Paciento tapatybės Nuotolinė konsultacija negali būti teikiama ir Pacientui turi būti pasiūloma atvykti į kontaktinę konsultaciją. Kol nenustatoma Paciento tapatybė, Specialistui draudžiama nuotolinių būdu teikti bet kokią informaciją, susijusią su Paciento asmeniu ir/ar užduoti jam klausimus, kai pačiuose klausimuose jau yra pateikiami asmens duomenys.
17.Specialistai Nuotolinę konsultaciją teikia savo kompetencijos ribose. Specialistai privalo atsisakyti teikti Nuotolinę konsultaciją, nustatę, kad Paciento sveikatos problemos neatitinka jų profesinės kompetencijos.
18. Nuotolinės konsultacijos metu Specialistai gydytojai turi teisę nenustatyti Pacientui diagnozės, jeigu diagnozės nustatymui trūksta duomenų. Tokiu atveju Specialistai gydytojai turi teisę atsisakyti skirti ar keisti Pacientui paskirtą gydymą, o Pacientas informuojamas apie poreikį kreiptis kontaktinei konsultacijai.
19. Specialistai turi teisę atsisakyti teikti nuotolines konsultacijas:
19.1. agresyviai nusiteikusiems Pacientams;
19.2. įtarus Paciento apsinuodijimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;
19.3. įtarus, kad Pacientas yra neblaivus.
20. Specialistai teikdami Nuotolinę konsultaciją privalo:
20.1. Kalbėti tiesiogiai su Pacientu, išskyrus atvejus, kai Nuotolinė konsultacija teikiama vaikui iki 16 metų.
20.2. Surinkti išsamią ir struktūrizuotą anamnezę, aktyviai klausytis Paciento, užduodant jam tikslinančius klausimus.
20.3. Dažnai tikslinti gaunamą ir perduodamą informaciją, ją perfrazuojant, tokiu būdu užtikrinant, kad abi šalys vienodai ją supranta.
20.4. Skatinti Pacientą užduoti klausimus.
20.5. Nurodyti reikalingus tolimesnius veiksmus ir, kada Pacientui privalu kreiptis pas gydytoją.
20.6. Paprašyti Paciento pakartoti jam pateiktas rekomendacijas, siekiant įsitikinti, kad Pacientas informaciją suprato.
20.7. Klausti, ar Pacientas turi kitų neišspręstų klausimų ar rūpesčių, susijusių su sveikata.
20.8. Leisti Pacientui pirmam baigti ryšį.
20.9. Jeigu Pacientas atsijungė nesulaukęs Nuotolinės konsultacijos pabaigos (nutrūko pokalbis), Specialistas privalo mėginti prisijungti ar perskambinti Pacientui ir tęsti Nuotolinę konsultaciją iki jos pabaigos.
21. Jeigu patvirtintu metu Nuotolinė konsultacija neįvyksta dėl laikino ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių (išskyrus Aprašo 21 punkte nurodytus atvejus), administratoriai turi bandyti susisiekti su Pacientu nurodytais kontaktais. Jeigu su Pacientu nepavyksta susisiekti arba susiekus paaiškėja, kad Nuotolinė konsultacija negalima, tokiu atveju Nuotolinė konsultacija laikoma neįvykusia ir administratoriai iš anksto suderintu laiku registruoja Pacientą naujai Nuotolinei konsultacijai arba Pacientui pasiūloma atvykti kontaktinei konsultacijai.
22. Jei Nuotolinė konsultacija neįvyksta dėl Paciento kaltės (Pacientas pamiršta sutartu laiku prisijungti, vėluoja prisijungti ilgiau nei 15 min.), Nuotolinė konsultacija laikoma įvykusia ir pinigai už Nuotolinę konsultaciją negrąžinami.

MEDICINOS DOKUMENTŲ PILDYMAS

23.Suteikus Nuotolinę konsultaciją, Paciento ambulatorinėje kortelėje pažymima Nuotolinės konsultacijos Pacientui suteikimo data, laikas, naudotos nuotolinio ryšio technologijos, Paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi Paciento sveikatos būklė ir Nuotolinės konsultacijos turinys, išvados, skirtas gydymas, rekomendacijos. Jeigu Pacientas atsijungė nesulaukęs Nuotolinės konsultacijos pabaigos (pokalbis nutrūko) ir Specialistui nepavyko susisiekti pakartotinai, apie tai Specialistas taip pat turi atžymėti ambulatorinėje kortelėje.

Clinic “LOTUS MEDICA”

Statybininkų g. 16, LT-50120 Kaunas

Tel. +370 696 59955

E-mail: info@lotusmedica.lt

Online registration

Payment information:

UAB “Lotusmedica”

Legal entity code 304994501

J. Biliūno g. 8, Jonava

Bank (AB SEB Bankas) account number:

LT 25 7044 0600 0826 8122

ASA licence No 4043